Regulamin

strefaekorelaksu.pl

REGULAMIN STREFY EKO – RELAKSU

§ 1

1. Regulamin określa przeznaczenie i zasady korzystania z domku oraz atrakcji  Strefy Eko – Relaksu w Boguchwałowicach.

2. Osoby przebywające na terenie Strefy Eko – Relaksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

3. Rezerwacja pobytu na terenie  Strefy Eko – Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2

1. Domek letniskowy Strefa Eko – Relaksu znajduje się w Boguchwałowicach przy ul. Jana Pawła II 61. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu

4. W domku oraz na terenie Strefy Relaksu zabrania się:

a) wnoszenia i spożywania środków odurzających,

b) zanieczyszczania wody,

c) hałasowania,

d) powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,

e) niszczenia wyposażenia Strefy Eko – Relaksu,

f) wynoszenia wyposażenia ze Strefy Eko – Relaksu poza jej teren.

2. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

3. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§ 3

korzystanie z sauny oraz balii

 1. Każda osoba podejmuje kąpiel w saunie, balii na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 2. Nie jest wskazane korzystanie z kąpieli w następujących przypadkach: bezpośrednio po intensywnym treningu, osobom z chorobami układu krążenia (żylaki, przebyty zawał, niedokrwienie, nadciśnienie), osobą chorym na cukrzycę.

 3. Zabrania się korzystania ze sauny oraz balii osobom, których oznaki z zewnątrz wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne (grzybica, brodawica, rumień, róża, itp.) z otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się ranami, osobom z brakiem higieny osobistej, z trudnościami w oddychaniu, zaburzeniami równowagi, zachowującym się agresywnie, kobietom w czasie menstruacji, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających obniżających sprawność organizmu.

 4. Zalecamy rezerwację usług przynajmniej na kilka dni przed planowanym terminem. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu dostępności terminu oraz wpłaceniu zaliczki.

§ 4

wypożyczenie sprzętu pływającego

 1. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 2. Podczas korzystania ze sprzętu pływającego obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.

 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. W takim przypadku pobrana wcześniej zaplata nie będzie zwracana.

 4. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.

 5. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 6. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych.

 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.

 8. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej.

 9. Korzystającemu ze sprzętu wodnego zabrania się:

  – odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu
  – zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
  – korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej
  – wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  – przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego
  – pływania w miejscach niedozwolonych
  – stania i kucania w kajaku lub pontonu
  – skakania z kajaka lub pontonu do wody
  – zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia
  – przebywania w kajaku lub pontonie nie znajdującym się na wodzie
  – wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów

  § 5

  wypożyczenie rowerów

 1. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony.

 2. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 3. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.

 4. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję, a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić nam.

 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania roweru w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. W takim przypadku pobrana wcześniej zaplata nie będzie zwracana.

 6. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Strefy Eko – Relaksu z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 7. Strefa Eko – Relaksu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego

 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.

 9. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej.

 10. Korzystającemu z rowera zabrania się:

  – odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu,
  – zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,
  – wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

  § 6

  domek do apiterapii

 1. Domek do apiterapii można odwiedzać w terminie od 1 kwietnia do 30 września.

 2. Domek ze względu na obecność pszczół jest zlokalizowany w odległości ok. 50 metrów od pozostałych obiektów Strefy Eko – Relaksu.

 3. W domku oraz w jego pobliżu należy zachować ciszę i spokój.

 4. W domku oraz w jego pobliżu zabrania się:

  – krzyczeć,

  – biegać,

  – stukać w ule,

  – wymachiwać rękami,

  – włączać głośnej muzyki,

  – drażnić pszczoły,

  – przebywać po spożyciu alkoholu.

 5. Nie zaleca się aby osoby przebywające w domku lub jego pobliżu pachniały ostrymi perfumami, ponieważ spowoduje to podrażnienie pszczół.

 6. Konstrukcja domku jest wykonana w taki sposób aby pszczoły nie dostały się do środka, jednak z powodu obecności pszczół ryzyko użądlenia zawsze istnieje.

 7. Zaleca się aby przed skorzystaniem z apiterapii skonsultować się z lekarzem i wykonać test diagnozujący uczulenie na jad pszczeli.

 8. Osoby uczulone na jad pszczeli nie mogą korzystać z domku do apiterapii.

 9. Strefa Eko – Relaksu nie bierze odpowiedzialności za skutki użądlenia osób korzystających z apiterapii.

Call Now Button