Regulamin

strefaekorelaksu.pl

REGULAMIN STREFY EKO – RELAKSU

§ 1

1. Regulamin określa przeznaczenie i zasady korzystania z domku oraz atrakcji  Strefy Eko – Relaksu w Boguchwałowicach.

2. Osoby przebywające na terenie Strefy Eko – Relaksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

3. Rezerwacja pobytu na terenie  Strefy Eko – Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2

1. Domek letniskowy Strefa Eko – Relaksu znajduje się w Boguchwałowicach przy ul. Jana Pawła II 61. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu

4. W domku oraz na terenie Strefy Relaksu zabrania się:

a) wnoszenia i spożywania środków odurzających,

b) zanieczyszczania wody,

c) hałasowania,

d) powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,

e) niszczenia wyposażenia Strefy Eko – Relaksu,

f) wynoszenia wyposażenia ze Strefy Eko – Relaksu poza jej teren.

2. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

3. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§ 3

korzystanie z sauny oraz balii

 1. Każda osoba podejmuje kąpiel w saunie, balii na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 2. Nie jest wskazane korzystanie z kąpieli w następujących przypadkach: bezpośrednio po intensywnym treningu, osobom z chorobami układu krążenia (żylaki, przebyty zawał, niedokrwienie, nadciśnienie), osobą chorym na cukrzycę.

 3. Zabrania się korzystania ze sauny oraz balii osobom, których oznaki z zewnątrz wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne (grzybica, brodawica, rumień, róża, itp.) z otwartymi skaleczeniami, trudno gojącymi się ranami, osobom z brakiem higieny osobistej, z trudnościami w oddychaniu, zaburzeniami równowagi, zachowującym się agresywnie, kobietom w czasie menstruacji, osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających obniżających sprawność organizmu.

 4. Zalecamy rezerwację usług przynajmniej na kilka dni przed planowanym terminem. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu dostępności terminu oraz wpłaceniu zaliczki.

§ 4

wypożyczenie sprzętu pływającego

 1. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 2. Podczas korzystania ze sprzętu pływającego obowiązuje wszystkie osoby kategoryczny zakaz pływania pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.

 3. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. W takim przypadku pobrana wcześniej zaplata nie będzie zwracana.

 4. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, jak również za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone przez nie szkody.
 5. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 6. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego wynajmujący płyną na własną odpowiedzialność i to na wynajmujących spoczywa odpowiedzialność w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za wyrządzone szkody, przestrzegania zasady zachowania trzeźwości, egzekwowania zakładania kamizelek asekuracyjnych.

 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.
 8. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej.
 9. Korzystającemu ze sprzętu wodnego zabrania się:

  – odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu
  – zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
  – korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej
  – wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  – przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego
  – pływania w miejscach niedozwolonych
  – stania i kucania w kajaku lub pontonu
  – skakania z kajaka lub pontonu do wody
  – zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia
  – przebywania w kajaku lub pontonie nie znajdującym się na wodzie
  – wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów

  § 5

  wypożyczenie rowerów

 1. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony.

 2. Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 3. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.

 4. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję, a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić nam.

 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania roweru w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków. W takim przypadku pobrana wcześniej zaplata nie będzie zwracana.

 6. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Strefy Eko – Relaksu z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 7. Strefa Eko – Relaksu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru i akcesoriów z winy Wypożyczającego

 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i sposób jego użycia oraz zobowiązuje się pokryć straty związane z jego zgubieniem bądź zniszczeniem.

 9. Za zgubienie lub zniszczenie nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej.

 10. Korzystającemu z rowera zabrania się:

  – odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu,
  – zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,
  – wykorzystywania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

  § 6

  domek do apiterapii

 11. Domek do apiterapii można odwiedzać w terminie od 1 kwietnia do 30 września. Uwaga w sezonie 2024 domek do apiterapii nieczynny.

 12. Domek ze względu na obecność pszczół jest zlokalizowany w odległości ok. 50 metrów od pozostałych obiektów Strefy Eko – Relaksu.

 13. W domku oraz w jego pobliżu należy zachować ciszę i spokój.

 14. W domku oraz w jego pobliżu zabrania się:

  – krzyczeć,

  – biegać,

  – stukać w ule,

  – wymachiwać rękami,

  – włączać głośnej muzyki,

  – drażnić pszczoły,

  – przebywać po spożyciu alkoholu.

 15. Nie zaleca się aby osoby przebywające w domku lub jego pobliżu pachniały ostrymi perfumami, ponieważ spowoduje to podrażnienie pszczół.

 16. Konstrukcja domku jest wykonana w taki sposób aby pszczoły nie dostały się do środka, jednak z powodu obecności pszczół ryzyko użądlenia zawsze istnieje.

 17. Zaleca się aby przed skorzystaniem z apiterapii skonsultować się z lekarzem i wykonać test diagnozujący uczulenie na jad pszczeli.
 18. Osoby uczulone na jad pszczeli nie mogą korzystać z domku do apiterapii.
 19. Strefa Eko – Relaksu nie bierze odpowiedzialności za skutki użądlenia osób korzystających z apiterapii.

                                                                                                                  § 7

                                                          Regulamin i zasady  pobytu w domku.

 1. Osoba rezerwująca pobyt przed rozpoczęciem korzystania z domku winna szczegółowo zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz przekazać niniejszy regulamin do zapoznania wszystkim osobom wynajmującym domek.

 2. Rozpoczęcie korzystania z domku oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego pełną akceptację.

 3. Osoba rezerwująca pobyt ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające w domku osoby.

 4. Doba pobytowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny

 6. Domek wynajmowany jest na wyłączność.

 7. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmiany wystroju wnętrza. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domku i jego otoczenia, nie mogą być w dniu odbioru przez Wynajmującego w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim domek był przekazany Najemcy.

 8. W uzasadnionych przypadkach np. dochodzące z domku hałasy, krzyki trzaski, kłótnie itp. lub gdy zachodzi podejrzenie, że wynajmujący nie przestrzegają niniejszego regulaminu właściciel ma prawo w trakcie pobytu gości dokonać inspekcji domku.

 9. W przypadku stwierdzenia w trakcie inspekcji, że domek nie jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczaniem oraz regulaminem właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu w trybie natychmiastowym.

 10. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w punkcie 8 osoby wynajmujące zobowiązane są do opuszczenia domku w ciągu 1 godziny, a ustalona wcześniej opłata za pobyt nie zostaje zwrócona ani pomniejszona.

 11. Palić w piecyku typu „koza”, który znajduje się w domku może wyłącznie osoba pełnoletnia, po szczegółowym zapoznaniu się z instrukcją palenia, stanowiącą osobny dokument.

 12. Palenie tytoniu oraz używanie otwartego ognia (świeczek, lamp naftowych itp.) na terenie domku jest surowo wzbronione.

 13. Zabrania się używania w domku „prądożernych” urządzeń niebędących na wyposażeniu domku np. grzejników elektrycznych, farelków, klimatyzatorów, piekarników, itp.

 14. Obowiązkiem Najemcy jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek, sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz domku oraz segregacja śmieci. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Najemcę.

 15. Organizowanie głośnych imprez, jest niedopuszczalne. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.

 16. Osoby które nie nocują w domku mogą przebywać na jego terenie najpóźniej do godz. 22:00 i wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody właściciela. Nieprzestrzeganie tej zasady może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu.

 17. W domku jest możliwość pobytu małych zwierząt domowych wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody wynajmującego oraz uiszczeniu dodatkowej opłaty ustalanej indywidualnie. Zwierzę na terenie domku musi być pod pełną kontrolą właściciela. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę oraz pokrycia wszelkich, ewentualnych szkód wyrządzonych przez nie.

 18. W przypadku pobytu w domku zwierząt bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie, właściciel może wypowiedzieć umowę najmu lub naliczyć dodatkową opłatę.

 19. W określonych przypadkach właściciel przed wynajęciem domku może żądać kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi Najemcy niezwłocznie po oddaniu domku, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w domku letniskowym i jego wyposażeniu, powstałych w trakcie wynajmu. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku. Wysokość kaucji ustalana jest indywidualnie podczas rezerwacji pobytu.

 20. Najemca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że na wyposażeniu domku w momencie wynajmu pozostają do jego dyspozycji: telewizor, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, naczynia kuchenne, rozkładana sofa, łóżka wraz z kołdrami, kocami, poduszkami i pościelami, piecyk typu koza, grzejnik elektryczny na podczerwień, meble, tężnia solankowa.

 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione bez opieki lub nie zabezpieczone rzeczy osób przebywających w domku i na posesji, nie ponosi także odpowiedzialności wynikającej z następstw nieszczęśliwych wypadków.

 22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców mediów spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

 23. Wychodząc z domku należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.

 24. Po zakończeniu pobytu domek winien być pozostawiony w stanie zastanym. tj. posprzątany, śmieci wyniesione, naczynia pomyte, wszelkie powstałe w trakcie pobytu plamy i zabrudzenia usunięte itp.

 25. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w pkt 23 właściciel naliczy opłatę dodatkową w wysokości 150 zł. Oplata ta zostanie potrącona z wpłaconej kaucji, pobrana podczas wykwaterowania lub dokonana przelewem w ciągu dwóch dni od momentu opuszczenia domku.

 26. W przypadku wystąpienia szkód w domku, jego wyposażeniu lub obrębie właściciel dokona wyceny napraw oraz poinformuję osobę rezerwującą pobyt o kosztach. Wycena ta może się odbyć w momencie wykwaterowania w obecności osoby rezerwującej pobyt.

 27. W przypadku nieobecności właściciela lub osoby rezerwującej podczas wykwaterowania gości właściciel dokona oględzin i oceny stanu domku oraz otoczenia. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub niewykonania obowiązku określonego w pkt 23 właściciel poinformuje o tym fakcie osobę rezerwującą pobyt telefonicznie lub mailowo w ciągu 48 godzin od momentu wykwaterowania.

 28. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 24 lub 25 Właściciel sporządzi stosowną dokumentację fotograficzną.

 29. W przypadku naliczenia opląty dodatkowej osoba rezerwująca ma obowiązek jej zapłaty w terminie 48 godzin od momentu poinformowania o tym fakcie przez Wynajmującego.

 30. W przypadku nie przestrzegania niniejszego regulaminu właściciel domku może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez najmującego.

 31. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w pkt 29 osobie rezerwującej domek oraz pozostałym wynajmującym nie przysługują żadne roszczenia.

 

Call Now Button